Отчети от срещите на КС

Принтирай

Срещите на Консултативния съвет се свикват и председателстват от директора на Центъра, който е и член на Консултативния съвет. Заседанията на Консултативния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговите членове. Консултативният съвет взема решения с мнозинство от две трети от присъстващите членове. За всяко заседание, решенията се отбелязват в протокол, който се подписва. В случай че член на Консултативния съвет не е съгласен с дадено взето решение, той/тя може да изрази особено мнение в писмен вид, което се прилага към протокола. При необходимост, по решение на Председателя, Консултативният съвет може да провежда неприсъствени заседания чрез писмена процедура.

Председателят изпраща въпросите, които се разглеждат, на членовете на Консултативния съвет поне две седмици преди крайния срок за изявленията. Всеки член на Консултативния съвет предоставя становище в определения срок.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Протокол от 12-та среща на КС 2023, гр. Нинбо, Китай
Изтегли / Протокол от 11-та Среща на КС 2023 София, България
Изтегли / Протокол от неприсъствено заседание чрез писмена процедура.
Изтегли / Протокол 10-а Среща на КС 2021 - Нинбо, Китай
Изтегли / Протокол 9-а Среща на КС 2020 - Уейфан, Китай
Изтегли / Протокол 8-а Среща на КС 2019 - Ханджоу, Китай
Изтегли / Протокол 7-а Среща на КС 2018 - Шънджън, Китай
Изтегли / Протокол 6-а Среща на КС 2018 - Вилнюс, Литва
Изтегли / Протокол 5-а Среща на КС 2017 - Любляна, Словения
Изтегли / Протокол 4-та Среща на КС 2017 - Мостар, Босна и Херцеговина
Изтегли / Протокол 3-та Среща на КС 2016 - Кунмин, Китай
Изтегли / Протокол 2-ра Среща на КС 2016 - София, България
Изтегли / Протокол 1-ва Среща на КС 2015 - Будапеща, Унгария