Консултативен съвет

Принтирай

От българска страна ЦНСССКЦИЕ се ръководи и представлява от директор, който се назначава от министъра на земеделието, храните и горите на Република България. При изпълнение на своите функции директорът се подпомага от Консултативен съвет. Китай и България координират страните от ЦИЕ да участват съвместно в управлението на ЦНСССКЦИЕ чрез свои представители или чрез други подходи, за да се гарантира ефективното и практическо функциониране на Центъра.

Членовете на Консултативния съвет се номинират от министрите на земеделието на съответните държави. Те поемат своите разходи за транспорт, настаняване и други свързани с участието им в срещите на Консултативния съвет, които се провеждат редовно два пъти годишно на ротационен принцип.

Консултативният съвет:

 • обсъжда и предлага годишни планове за дейността на Центъра;
 • приема годишен отчет и периодични отчети за дейността на Центъра.

Срещите на Консултативния съвет се свикват и председателстват от директора на Центъра, който е и член на Консултативния съвет. Заседанията на Консултативния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговите членове. Консултативният съвет взема решения с мнозинство от две трети от присъстващите членове. За всяко заседание, решенията се отбелязват в протокол, който се подписва. В случай че член на Консултативния съвет не е съгласен с дадено взето решение, той/тя може да изрази особено мнение в писмен вид, което се прилага към протокола. При необходимост, по решение на Председателя, Консултативният съвет може да провежда неприсъствени заседания чрез писмена процедура.

Председателят изпраща въпросите, които се разглеждат, на членовете на Консултативния съвет поне две седмици преди крайния срок за изявленията. Всеки член на Консултативния съвет предоставя становище в определения срок.

Проведени срещи на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ:

 • 1-ва Среща на КС – 24 септември 2015 г., Будапеща, Унгария
 • 2-ра Среща на КС – 24 февруари 2016 г., София, България
 • 3-та Среща на КС – 5 ноември 2016 г., Кунмин, Китай
 • 4-та Среща на КС – 5 април 2017 г., Мостар, Босна и Херцеговин
 • 5 Среща на КС  – 28 август 2017 г., Любляна, Словения
 • 6 Среща на КС – 24 май 2018 г., Вилньос, Литва
 • 7 Среща на КС – 8 ноември 2018 г., Шънджън, Китай
 • 8 Среща на КС – 16 май 2019 г., Ханджоу, Китай
 • 9 Среща на КС – 18 септември 2020 г., Уейфан, Китай
 • 10 Среща на КС – 9 юни 2021 г., Нинбо, Китай
 • 11-та Среща на КС – 3 април 2023 г., София, България
 • 12-та Среща на КС- 19 май 2023г. Нинбо, Китай