Наръчници

Принтирай

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Наръчник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай, Млади предприемачи №1

Наръчникът (№1 – 40 стр.) е подробен справочник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай. Книжката е своеобразно помагало как да се регистрира търговска марка в Китай, кои са необходимите документи, как протича процесът, сроковете на валидност на издадените от КНР разрешителни, дължимите такси. Съдържа подробни приложения с адресите на офисите за регистрация в Китай. Публикуван е и списък с агенциите, които извършват услугата в КНР.

Изтегли / Наръчник за внос на селскостопански и други продукти (мостри) в Китай, Млади предприемачи №2

Наръчник №2 (120 стр.) е полезно помагало за внос на селскостопански и други стоки (мостри) в Китай. От него младите предприемачи ще разберат, че освен преработените продукти от хранително-вкусовата промишленост за Китай могат да се изнасят само продукти, за които има разписани двустранни протоколи и чиито процедури са приключени. В момента са открити 31 процедури за изпълнение изискванията за внос в Китай на български селскостопански продукти ...

Изтегли / Handbook for Import of Agricultural and Other Products (Samples) into China, Young Entrepreneurs №2

Handbook No.2 (120 pages) is a useful guide for the import of agricultural and other products (samples) into China. From this, young entrepreneurs will understand that in addition to processed foods from the food industry, only products for which bilateral protocols have been signed and whose procedures have been completed can be exported to China. Currently, 31 procedures have been opened to meet the requirements for import into China of Bulgarian agricultural products ...

Изтегли / Наръчник за електронна търговия между Китай и страните от ЦИЕ, Млади предприемачи №3

Наръчник №3 (96 стр.) е наръчник за електронна търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа, в която прецизно са обяснени процесите на управление на трансграничната електронна търговия на дребно: освобождаване от митница, данъци, данни, кредитен рейтинг, платформи, митническа проверка и логистика, закупуването на продукти от Китай. Указани са начините за заскладяване на стоката. Безценни справочници са списъците ...

Изтегли / 中国与中东欧国家农业合作促进联合会的项目

APACCCEEC Projects (in Chinese)
Проекти на ЦНСССКЦИЕ (на китайски)