/ Комюнике на Европейската комисия относно продоволствената сигурност и устойчивостта на продоволствената система на Европейския съюз

Принтирай

Докато Европейският съюз (ЕС) до голяма степен е самодостатъчен, то цените на хранителните стоки са се увеличили с 5.6% спрямо миналия февруари, което се дължи на зависимостта на ЕС от внос на енергийни източници, фураж за животни и торове.

Войната в Украйна има значителни последствия за световния пазар на храни като цените за фючърсите за жито са се увеличи със 70% от началото на конфликта и се очаква да се създаде недостиг от около 25 милион тона жито за 2022 г. и 2023 г. ЕС трябва да допринесе за задоволяването на търсенето, тъй като разполага с най-високия добив в света (ЕС средно произвежда по 5.3 тона на хектар, докато средното ниво за света е около 3 тона на хектар). Освен това ЕС е против налагане на забрани за износ на храни, тъй като кризата през 2007/8 показа колко катастрофални могат да бъдат последиците.

ЕС е нетен вносител на определи стоки като слънчогледово олио, морска храна и хранителни протеини. Взимайки се предвид несигурността през изминалите години, Европейската комисия създаде Европейски механизъм за готовност и реакция при кризи в областта на продоволствената сигурност с целта да открие рисковете и уязвимостта на хранителните вериги

Въпреки че ЕС не е в риск от недостиг на хранителни продукти, то цените ще продължат да се качват заради намаленото предлагане, което се създаде от нападението на Русия над Украйна. Като резултат от това гражданите и семействата с ниски доходи могат да бъдат застрашени. За да намали натиска върху обикновените граждани, страните-членки биха могли временно да въведат намален ДДС и да насърчат магазините да намалят цените си. ДДС върху определени хранителни категории би могъл да бъде свален до 0%, ако страните членки го счетат за необходимо.

Стабилизирането на европейския и световния пазар за продоволствия е важно за ЕС. Поради тази причина, Комисия предлага пакет на стойност 500 милиона евро, с който да се подпомогнат най-засегнатите производители. Освен това на страните-членки ще им бъде разрешено да увеличат авансите на директните плащания, както и да се отклонят от някои от „зелените“ си задължения.

Комисията също така насърчава страните-членки да намалят пропорциите на биогоривата, като по този начин земята ползвана за суровини за биогорива ще може да се употреби за хранителни продукти. Обобщено, Комисията ще позволи за временни интервенции от страна на държавата, които са насочени към стабилизиране на националните и международните продоволствени пазари и вериги за доставки.

ЕС планира да увеличи устойчивостта на продоволствените системи посредством намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и вноса на суровини. За пример се посочва подкрепата на Комисията за замяната на азотни торове със зелена амония. ЕС ще инвестира в изследването и развитието на заместители на синтетичните торове – 268.5 милиона евро ще бъдат отделени за секторите на кръговата и биоикономика през 2022 г. и 2023 г. Европейският съюз трябва да диверсифицира вноса си на поташ и фосфати, голяма част от който идва от Русия и Беларус. Също така ЕС планира да намали зависимостта си от вноса на животински фуражи и да засили производството на растителни протеини.

Целият текст е достъпен тук. (само на английски език)