Общи условия за ползване

Принтирай

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  

НА  

ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ЦНСССКЦИЕ /www.china2ceec.org/

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.1. Уебсайтът www.china2ceec.org , наричан по – долу за краткост САЙТЪТ,

е предоставен от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, наричан по – долу за краткост ЦНСССКЦИЕ. Цялото съдържание, осигурявано чрез този сайт, може да се използва само в съответствие с посочените по – долу условия.

Чл. 1.2. САЙТЪТ осигурява информация, която е важна за селскостопанския бизнес, търговската и инвестиционната общност и е ефективен инструмент за търсене и намиране на актуална информация за инвестиционни проекти, подходящи бизнес партньори, производители и търговци от всички области на селскостопанския сектор. Чрез единната база данни, контактните точки на мрежата от всички 18 страни обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество. САЙТЪТ помага за насърчаване на търговията със селскостопански и хранителни продукти чрез предоставяне на навременна информация за търговски изложения и земеделски панаири, традиционно организирани в Китай и държавите от Централна и Източна Европа.

Чл. 1.3. Услугите на САЙТА на ЦНСССКЦИЕ се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Регистрация се изисква при създаване на профил на фирма/ организация в Единната база данни в САЙТА на ЦНСССКЦИЕ. Регистрацията на профил е безплатна и не създава никакви финансови задължения за ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използването му.

ІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 2.1.  Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията на ЦНСССКЦИЕ с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на САЙТА.

Чл. 2.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страница на сайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на САЙТА. С всяко ползване на САЙТА и ресурсите му, включително с отварянето на Интернет страница на САЙТА, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.   

Чл. 2.3.  В този процес, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е поне на 18 (осемнадесет) години, запознат е с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.   

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и да използва САЙТА само в съответствие с тях.

Чл. 3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на САЙТА да не зарежда, разполага на сървъра на САЙТА и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които са:     

а.  противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;    

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;    

в.  с порнографско или открито сексуално съдържание;     

г. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;   

д.  обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация; 

е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;     

ж.  които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;  

з.  нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;     

и.  пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;     

й. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;     

к.  съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;     

л.  cъдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

м. съдържащи вируси, „червей“, „Троянски коне“ или притежаващи други вредни качества.

Чл.  3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на САЙТА:    

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;     

б. да уведомява незабавно ЦНСССКЦИЕ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на САЙТА;  

в.   да не се представя за друго лице;  

г.  да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет потребителите съдържание („pop-up“, „blind link“ и други подобни).

Чл. 3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от САЙТА услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на САЙТА, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

Чл. 3.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на САЙТА, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други ПОТРЕБИТЕЛИ.

Чл. 3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и приема, че при използване на САЙТА, в случай че използва връзки, включени на САЙТА за получаване на достъп до друга интернет локация или до източник на информация, услуги, софтуер или рекламирани стоки от дружество, организация или лице, различно от www.china2ceec.org, ЦНСССКЦИЕ няма да носи отговорност за каквато и да била подобна информация, услуги, софтуер, стоки или други връзки, намиращи се на друг САЙТ и които не са под контрола на ЦНСССКЦИЕ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦНСССКЦИЕ

Чл. 4.1. ЦНСССКЦИЕ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално използване на САЙТА.  

Чл. 4.2. ЦНСССКЦИЕ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва САЙТА, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на САЙТА.

Чл. 4.3. ЦНСССКЦИЕ има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.     

Чл. 4.4. ЦНСССКЦИЕ има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до САЙТА, когато по преценка на ЦНСССКЦИЕ или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва САЙТА в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.   

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5.1. САЙТЪТ е собственост на ЦНСССКЦИЕ и е защитен от приложимото авторско право. ЦНСССКЦИЕ си запазва признатото право на собственост, както и всички други права, произтичащи от правото на собственост. При използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва всяко съобщение за авторско право или друго ограничение, съдържащо се в която и да било индивидуална информация, софтуер или други материали, достъпни чрез САЙТА.

Чл. 5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието на САЙТА с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на САЙТА, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. 

Чл. 5.3. Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на ЦНСССКЦИЕ.

VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 6.1. Предоставянето от ПОТРЕБИТЕЛЯ на личните му данни, във връзка с използването на САЙТА, е винаги доброволно.

Чл. 6.2. ЦНСССКЦИЕ се задължава да спазва конфиденциалност относно данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в съответствие с политиките, методите и процедурите при опазване на личното пространство и съгласно политиките за сигурност на САЙТА.

Чл. 6.3. ЦНСССКЦИЕ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на регистрацията в САЙТА, освен в случаи на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, които са извън контрола на ЦНСССКЦИЕ. 

VII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7.1. С оглед периодичното допълване и модификации на САЙТА, неговото усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху него, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ЦНСССКЦИЕ. 

Чл. 7.2. При извършване на промени в Общите условия, ЦНСССКЦИЕ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на САЙТА. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ продължи да използва САЙТА след уведомлението от ЦНСССКЦИЕ за промени в Общите условия, той автоматично се съгласява с промените и бива обвързан с тях.

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ www.china2ceec.org, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.