/ Актуални теми от Търговската камара на EС в Китай

Принтирай

В своя бюлетин EUROBiz за периода март-април 2024 г., Търговската камара на Европейския съюз в Китай прави обзор на актуални теми, които имат значение за търговската и икономическата дейност на фирмите от ЕС в Китай.

На първо място се отбелязват сигнали, подадени от страна на правителството на КНР по време на представянето на годишния работен доклад на правителството, че ще бъдат предприети стъпки за отваряне на повече икономически сектори към навлизането на чуждестранни инвестиции. Споменава се, че сред планираните действия са по-нататъшно съкращаване на „негативния списък“ със сектори, затворени за чуждестранни инвестиции, както и намаляване на ограниченията за пазарния достъп в по-голям брой сектори. Отбелязва се планът за действие с 24 мерки за насърчаване на чуждестранните инвестиции, оповестен на 19 март тази година от Държавния съвет на КНР. Също така, търговската камара съобщава, че през месец май 2024 г. планира да оповести резултатите от свое проучване сред компаниите от ЕС, опериращи на китайския пазар и членуващи в камарата.

Повече информация по темата е налична тук  (език – английски): https://www.eurobiz.com.cn/more-positive-signals-some-promising-steps/

В друга статия бюлетинът представя информация за приетия през 2023 г. Регламент за чуждестранните субсидии и неговото отражение върху компаниите от ЕС, които имат присъствие в Китай. Статията се спира върху влиянието на различни видове режими, уредени в Регламента – служебен преглед, правила за сливания и придобивания, както и правила, касаещи определени обществени поръчки. Според статията, предвид правилата за „чуждестранен финансов принос“, въведени с Регламента, е възможно при взаимодействията си с държавни субекти в Китай компаниите от ЕС да достигнат изискуемите прагове за уведомяване. Публикацията представя и основни акценти от документ на Европейската комисия, който обобщава резултатите от първите 100 дни след влизането на Регламента в сила.

Повече информация по темата е налична тук (език – английски) : https://www.eurobiz.com.cn/the-eus-foreign-subsidies-regulation/

В отделна публикация камарата коментира как Съобщението за Европейската стратегия за икономическа сигурност (ЕСИС), публикувано на 20 юни 2023 г., ще  се отрази на компаниите от ЕС. В публикацията са изброени основни рискове за икономическата сигурност, идентифицирани от Европейската комисия (рискове за устойчивостта на веригите за доставки, рискове за физическата и кибер инфраструктура, рискове за технологичната сигурност и рискове, свързани с експлоатиране на икономическите зависимости), както и предложения за въвеждане на по-нататъшни дефанзивни инструменти и мерки. Статията посочва, че е вероятно съществуващите инструменти на ЕС и новите предложения, свързани с ЕСИС, да имат отражение върху бизнеса на компаниите от ЕС в Китай в определени сектори и техните планове за инвестиции.

Повече информация по темата е налична тук (език – английски) : https://www.eurobiz.com.cn/the-european-economic-security-strategy/

Специална статия на Търговската камара на Европейския съюз в Китай е посветена на присъединяването на КНР към  Хагската конвенция от 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Присъединяването към конвенцията влиза в сила от 7 ноември 2023 г. С това апостилът заменя двуетапния процес на легализация за документи в обхвата на конвенцията. Статията посочва, че преди присъединяването процесът на издаване на подобни документи, предназначени за употреба зад граница, е отнемал около 20 работни дни, но сега се съкращава до няколко работни дни. Предвижданията са, че конвенцията ще се прилага към близо 70% от търговските документи, изисквани за инвестиции в Китай или за износ от страната, т.е., очаква се присъединяването да повлияе благоприятно върху инвестиционната среда. Статията дава практически съвети към компаниите, които възнамеряват да се възползват от процедурите по Хагската конвенция, като например: да се проучва предварително нормативната уредба на КНР, свързана с правилата за легализация; да се обръща внимание на допълнителните изисквания, приложими в Китай, когато се подготвят документи, включително изискванията за превод на китайски език; и др.

Повече информация по темата е налична тук (език – английски) : https://www.eurobiz.com.cn/china-joins-hague-apostille-convention/