Черна Гора

Принтирай

Черна гора е суверенна държава в югоизточна Европа, с население около 620,000 души. Тя има излаз на Адриатическо море на югозапад, на запад граничи с Хърватска, на северозапад с Босна и Херцеговина, със Сърбия и Косово на североизток и с Албания на югоизток. Столицата й и най-голям град е Подгорица.

Черна гора е член на Световната търговска организация, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа, на Централноевропейското споразумение за свободна търговия и един от основателите на Средиземноморския съюз. Черна гора също е кандидат за преговори за членство в Европейския съюз. Икономиката на Черна гора се гради най-вече на сектора услуги и е в края на прехода към пазарна икономика.

Черна гора е с площ от 13 812 кв.км със земеделски земи на площ от 309 241 хектара, което представлява 22,4% от цялата територия на страната. Най-голям дял в земеделската земя имат ливадите и пасищата, които се използват екстензивно. Сравнително малката територия и благоприятният средиземноморски климат са предпоставка селското стопанство на Черна гора да бъде доста разнообразно – от отглеждане на маслини и цитрусови плодове в крайбрежния район, до ранни сезонни зеленчуци, тютюн и гроздова продукция в централните части, и предимно овцевъдство и говедовъдство в северните части. В селското стопанство е заета най-голямата част от населението на селските райони – почти 50 000 домакинства получават доходите си частично или изцяло от земеделие.
Производството на хранителни продукти в Черна гора има нарастваща тенденция. Според статистическите данни, заедно с горското стопанство и лова правят около 8,1% от БВП (2014 г.). Тези цифри показват, че селското стопанство и свързаните с тях индустрии са значителна част от цялостната икономика. Селското стопанство е, освен туризъм и енергиен сектор, един от трите основни стълба на икономическото развитие на Черна гора.

През последните няколко години, чрез въвеждането на земелски бюджет (национален бюджет за земеделие), проект MIDAS (проект на Световната банка, проект за институционално развитие и укрепване на селското стопанство на Черна гора) и проекти от типа на IPARD (проект на ЕС и СБ), бе направена голяма крачка напред в подобряване на земеделското производство. Черногорските земеделски производители подобряват и модернизират техните стопанства, увеличават броя на едрия рогат добитък, насажденията. Важно е да се отбележи, че все още има малки стопанства, със средна големина от 5 хектара, които не могат да се конкурират с големите земеделски производители от страните от ЕС по отношение на количество. Ако искат да бъдат конкурентноспособни, те трябва да се обединят, да произвеждат качествени, географски защитени продукти с по-висока стойност, и еко продукти, за които Черна гора има голям потенциал като екологична държава, с чисти почви, води и въздух, с възможности за инвестиции и развитие на черногорското селското стопанство.

Министерство на земеделието, горите и водите на Република Черна гора