Хърватия

Принтирай

Хърватия е суверенна държава на кръстопътя на централна, югоизточна Европа и Средиземноморието. Столицата му Загреб, е едно от основните подразделения наред с двадесетте окръга. Хърватия е разположена на 56,594 кв.км площ и има разнообразен, предимно континентален и средиземноморски климат. Брегът на Хърватия на Адреатическо море включва повече от хиляда острова. Населението на страната е 4.238 милиона души.

Като унитарна държава, Хърватия е република, ръководена в рамките на парламентарна система. Хърватия е член на Европейския съюз, Съвета на Европа и Световната търговска организация. Секторът на услугите доминира в икономиката на страната, следван от индустриалния сектор и този на селското стопанство.
Хърватия има благоприятни агроклиматични условия, които дават възможност за разнообразна селскостопанска продукция. Върху относително ограничената земеделска площ в Хърватска, поради разнообразните климатични условия, релеф и почви, успешно се отглеждат голям брой земеделски култури – от пшеница и технически култури до винено грозде и средиземноморски плодове и зеленчуци. Структурата на селското стопанство се състои главно от малки семейни ферми, които произвеждат предимно за собствени нужди. Според Обзора на структурата на земеделските стопанства, от общо 157-те хиляди ферми, 69% използват по-малко от пет хектара земя. Силата на средните до големи ферми (с повече от 20 хектара), които използват около 31% от използваната земеделска земя и чието значение за пазара на продажба нараства. Прилагането на най-новите технологии и екстензивни инвестиции и знания, доведе до достигане на удивителни производствени резултати в някои от тези ферми.

Министерство на земеделието на Република Хърватия