Словения

Принтирай

Република Словения е държава в южната част на Централна Европа, разположена на кръстопътя на основните европейски културни и търговски пътища. На запад тя граничи с Италия, на север с Австрия, на североизток с Унгария, на юг и югоизток с Хърватия, и на югозапад с Адриатическо море. Територията й е 20,273 кв.км и има население от 2,06 милиона души. Тя е парламентарна република и член на Европейския съюз. Столица и най-голям град е Любляна.

Словения днес е развита страна, която се радва на просперитет и стабилност, с БВП на глава от населението 84% от средния за ЕС-28.

Малките и средни стопанства доказано играят важна роля в структурата на селското стопанство в Словения: 42% от икономическата стойност на населението на земеделските стопанства в страната.
Традиционните производства на земеделието, горското стопанство и риболова съставят сравнително нисък дял от БВП – 2,5%, като в тези сектори са заети едва 6% от населението. Средната големина на стопанствата е 5,5 хектара.

Част от Словения е разположена в екологичния регион на Алпите и Адриатика, и в момента участва в мащабна инициатива за биологичното земеделие. От 1998 г. до 2003 г., секторът на био земеделието нарастна от по-малко от 0,1% почти до средната стойност за Европейския съюз – 3,3%.

Днес Словения е най-богата от страните, които през 1990-те преминават от планова към пазарна икономика. При прехода пътят е сложен и рисков, но благодарение на тогавашните си политици и икономисти успешно се интегрира икономически с Европа и сега е най-богатата страна от бившите югославски републики.

Министерство на земеделието, горите и храните на Република Словения