/ Международно изложение за плодове, зеленчуци и месо от Китай и страните от Централна и Източна Европа (China-CEEC Fruit, Vegetables and Meat Exhibition)

Принтирай

Краен срок за документи: 10.04.2017 г.

Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа /ЦНСССКЦИЕ/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международната изложба на плодове, зеленчуци и месо от Китай и страните от Централна и Източна Европа (China-CEEC Fruit, Vegetables and Meat Exhibition), която ще се проведе в периода 09-12.06.2017 в гр. Нинбо, Китай.

Изложбата се организира и е под патронажа на Министерството на земеделието на Китай, Министерството на търговията на Китай, Общинското правителство на гр. Нинбо и Правителството на провинция Джъдзян, Китай. Изложбата на стоки и услуги от ЦИЕ се провежда трaдиционно всяка година и е в продължение на проведената на 26 ноември 2013 г. в гр. Букурещ, Румъния, среща на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Организацията на проявите е заложена в приетите по време на срещата „Насоки за развитие на сътрудничество между Китай и ЦИЕ”.

Изложбата е от общ характер, като ЦНСССКЦИЕ ще организира за първи път участието на Китай и страните от ЦИЕ в изложението.

За 2017 г. организаторите на Изложбата на плодове, зеленчуци и месо от Китай и страните от Централна и Източна Европа, ще предоставят на ЦНСССКЦИЕ Зала 6 в Изложбения комплекс International Expo Center Ningbo.

С потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са традиционни за страните от ЦИЕ, а именно: свежи и преработени плодове и зеленчуци, месо, риба, млечни продукти, мед, билки и други.

Организаторите на изложбата предлагат на всяка държава-участник безплатни стандартно оборудвани щандове.

Стандартният щанд от 6 до 9 кв.м. за всяка фирма включва следното оборудване: подово покритие, разделителни стени, табела с името на фирмата, 1 бр. маса за преговори, 3 бр. стола, 1 бр. кошче за отпадъци, 2 бр. луминисценти лампи и 3 бр. малки прожектори.

Организаторите осигуряват безплатна реклама на националните участия и съдействие при провеждането на съпътстващи прояви.

Предприятията – участници следва да поемат всички други разходи, а именно:

–   Транспорт и митническа обработката на експонати и други изложбени компоненти;

–    Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

  • Възникналите и заявени допълнителни услуги, извън горе изброените за участие;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  • Застраховка на представителите на предприятието.

Кандидатстването и одобрението за участие на националния щанд на Изложба на плодове, зеленчуци и месо от Китай и страните от Централна и Източна Европа се извършва чрез подаване на следните документи:

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 3 месеца (което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието;

След одобрение на предприятието кандидат, ЦНСССКЦИЕ ще уведоми с официално писмо фирмите – участници в Изложба на плодове, зеленчуци и месо от Китай и ЦИЕ.

При интерес за участие в изложбата на стоки от страните от Централна и Източна Европа, най-късно до 10.04.2017 г., предприятието може да подаде изискуемите документи в деловодството на ЦНСССКЦИЕ, бул. „Васил Левски” 106, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Центъра: contact@china2ceec.org

Документи, подадени в деловодството на ЦНСССКЦИЕ след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ЦНСССКЦИЕ.

За допълнителна информация може да се обръщате към  г-жа Йовка Янева, експерт, ЦНСССКЦИЕ, тел. (+359) 2 843 1040,

e-mail: yyaneva@china2ceec.org