ЦНСССКЦИЕ

Принтирай

С Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието, храните и горите на Република България и Министерство на земеделието и селските райони на Китайската народна република, подписан в Букурещ, Румъния през юни 2015 г. беше създаден Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. ЦНСССКЦИЕ е създаден към Министерство на земеделието, храните и горите на Република България, на основание чл. 60 от Закона за администрацията на Република България, като юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите.

Издръжката на ЦНСССКЦИЕ се формира основно от субсидия от републиканския бюджет на Република България чрез бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите на Република България, приходи от собствена дейност и дарения. Китай и страните от ЦИЕ не дължат заплащане на членски внос или други такси към Центъра.

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа укрепва съвместната работа на взаимноизгодна основа, чрез споделяне на идеи, обмен на добри практики и изследвания за иновативни решения. Това сътрудничество разширява хоризонтите на страните, помага им да намерят устойчив модел в развитието на селското стопанство и насърчават търговията между тях със селскостопански и хранителни продукти.

Центърът съдейства за укрепване на двустранното и многостранното сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа в областта на селското стопанство и храните чрез определяне и подбор на ключови за тях области. Стимулира ефективно взаимодействие между икономическите субекти в държавите от формата. Центърът е платформа за планиране и насърчаване на реалното сътрудничество между действително съществуващи лица в селското стопанство – сдружения и фирми, заети в селското стопанство, дърводобива и преработката на продукцията, производители на хранителни стоки, напитки и оборудване за селското стопанство, търговци и инвеститори в тези области.

За да насърчи по-нататъшното развитие на търговските отношения в земеделския сектор между Китай и страните от ЦИЕ, Центърът подпомага откриването на Национални павилиони на страните от Централна и Източна Европа в Зоните за свободна търговия в гр. Шанхай и гр. Ханджоу, като постоянни платформи за търговия.
На 24 ноември 2017 г. беше открит първият „17 + 1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ в Тракия икономическа зона, град Пловдив, България. „17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – пристанище Йентиен, гр. Шънджън, КНР е аналога на „17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – България. Беше подписано и Рамково споразумение между ЦНСССКЦИЕ и „Шънджън Янтиен Порт Груп Ко.“ ООД за сътрудничество в областта на логистиката на електронната търговия и изложенията. „16plus1Cloud“ (www.16plus1cloud.org) е дигитална онлайн платформа за консолидиране на продукти, която допълва „17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – България и „17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – Пристанище Йентиен, гр. Шънджън, КНР.

Офисът за връзка към ЦНСССКЦИЕ се намира в “Младежки иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа”, град Нинбо, КНР и служи като постоянно представителство към ЦНСССКЦИЕ. Към офиса за връзка има на разположение оборудвано демонстрационно пространство – Павилион 17+1, служещо за експонирането на мостри на селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа.

На 21 февруари 2019 г. в Аграрния университет в Пловдив беше открит „Демонстрационен център 17+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти“. Центърът в Аграрния университет е част от проекта „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, официално стартиран през 2018 г. от министър-председателите на България и Китай – Бойко Борисов и Ли Къцян, модел на цялостен селскостопански цикъл, от производството до реализирането на световните пазари.

Така поощряването на земеделска продукция от страните от Централна и Източна Европа, намираща добър прием на китайския пазар: месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, консервирани плодове и зеленчуци, сокове, мед, гъби, вино и спиртни напитки, минерална вода, тютюн и тютюневи изделия и пр. става възможно.

Центърът работи като платформа за окуражаване на двустранна и многостранна основа на бизнес контактите и бизнес взаимодействието между фирми, организации и сдружения на Китай и 17-те страни от ЦИЕ и по този начин допринася за сключване на конкретни сделки, за търговия на селскостопански и хранителни продукти. Това помага за привличането и реализацията на инвестиции в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, допринася за създаването на съвместни предприятия, подкрепя прилагането на различни двустранни и многостранни проекти в областта на земеделието и храните.

Платформата на Центъра, като информационна връзка между Китай и страните от Централна и Източна Европа, създава контакти за сътрудничество, обмен на данни и създаване на мрежа за контакти между китайските институции, организации и предприятия и техните партньори в 17-те страни от Централна и Източна Европа, улесняващи бизнес контактите, обмена на информация и други въпроси от взаимен интерес.

Официалният сайт на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа /www.china2ceec.org/ създава единна база данни и е ефективен инструмент за търсене и намиране на актуална информация за инвестиционни проекти, подходящи бизнес партньори, производители и търговци от всички области на селскостопанския сектор.
Чрез единната база данни, контактните точки на мрежата от всички 18 страни обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество. Тя помага за насърчаване на търговията със селскостопански и хранителни продукти чрез предоставяне на навременна информация за търговски изложения и земеделски панаири, традиционно организирани в Китай и държавите от Централна и Източна Европа.