Мисия, визия и цели

Принтирай

През 2012 г. Китай се обръща към страните от Централна и Източна Европа с предложение относно регионално сътрудничество в рамките на формата „16+1“ . Централна и Източна Европа (като абревиатура – ЦИЕ) е група от държави, разположени в Централна, Югоизточна, Северна и Източна Европа.

Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа (Китай-ЦИЕ, също „16+1“) е инициатива на Министерство на външните работи на Китайската народна република за насърчаване на бизнеса и инвестиционните отношения между Китай и 16-те страни от ЦИЕ. През 2014 г. в Букурещ е подписан Меморандум за създаването на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. ЦНСССКЦИЕ е създаден към Министерство на земеделието на Република България, на основание чл. 60 от Закона за администрацията на Република България, като юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието.

Издръжката на ЦНСССКЦИЕ се формира основно от субсидия от републиканския бюджет на Република България чрез бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите на Република България, приходи от собствена дейност и дарения. Китай и страните от ЦИЕ не дължат заплащане на членски внос или други такси към Центъра.

На 24 ноември 2017 г. е открит първият „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ в Тракия икономическа зона, Пловдив, България.

16plus1Cloud (www.16plus1cloud.org) е дигитална онлайн платформа за консолидиране на продукти, която допълва „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – България.

Офисът за връзка към ЦНСССКЦИЕ се намира в “Младежки иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа”, град Нинбо, КНР и служи като постоянно представителство към ЦНСССКЦИЕ. Към офиса за връзка има на разположение оборудвано демонстрационно пространство – Павилион 16+1, служещо за експонирането на мостри на селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа.

На 21 февруари 2019 г. в Аграрния университет в Пловдив е открит „Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти“. Центърът в Аграрния университет е част от проекта „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, официално стартиран през 2018 г. от министър-председателите на България и Китай – Бойко Борисов и Ли Къцян, модел на цялостен селскостопански цикъл, от производството до реализирането на световните пазари.

1

От 2015 г. ЦНСССКЦИЕ изпълнява мисията на координатор в механизма за сътрудничество в областта на селското стопанство, създавайки мрежа от бизнес контакти, обменяйки релевантна информация в единната си база данни.

Установената от Центъра формула за сътрудничество допринася за координирането на политиката, следвана от Пекин по отношение на държавите от Централна и Източна Европа и определя посоката на по-нататъшно развитие на двустранните отношения. Сътрудничеството Китай – ЦИЕ предоставя нова движеща сила на традиционно приятелските отношения между Китай и страните от ЦИЕ, изгражда платформа за взаимно изгодно сътрудничество и служи като инструмент за задълбочаване контактите между Китай и ЦИЕ. Сътрудничеството е в съответствие с отношенията на Китай с ЕС и потвърждава ангажимента за задълбочаване партньорството за мир, растеж, реформи и цивилизация, основано на принципите за равенство, уважение и доверие, като по този начин допринася за реализиране стратегическата програма за сътрудничество на ЕС – Китай 2020.

2

Чрез дейността на Центъра се задълбочава сътрудничеството в селското стопанство на взаимноизгодна основа между Китай и страните от ЦИЕ, като по този начин страните споделят идеи, обменят опит и добри практики и изследват иновативни решения. Такова сътрудничество разширява хоризонтите, спомагайки за намирането на устойчив модел на селското стопанство и стимулирайки развитието на търговията със земеделски и хранителни продукти.
Центърът съдейства за засилване на двустранното и многостранно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ в областта на земеделието, храните и горите чрез идентифицирането на ключови области и стимулиране на взаимодействието между икономически субекти. Центърът е платформа за планиране и осъществяване на практическо сътрудничество между реални субекти в селското стопанство – земеделски сдружения и компании, производители на храни, напитки и оборудване, търговци и инвеститори;

С цел насърчаване на развитието на търговските отношения в аграрния сектор между Китай и страните от ЦИЕ, Центърът съдейства за откриването на Национални павилиони на страните от ЦИЕ в китайските зони за свободна търговия, като постоянно действаща търговска платформа. По този начин е възможно популяризирането на селскостопански стоки, които биха намерили добър прием на китайския пазар;

Центърът функционира като платформа за насърчаване на двустранна и многостранна основа на бизнес-контактите и бизнес-взаимодействието между фирми, организации и асоциации от Китай и 16-те страни от ЦИЕ, съдействайки за сключването на сделки за търговия със селскостопански и хранителни продукти, спомага за привличането и осъществяването на инвестиции в сферата на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, съдейства за създаването на смесени предприятия, подпомага реализирането на проекти в областта на земеделието, храните и горите;

Центърът действа като информационно звено между Китай и страните от ЦИЕ. Към него е създадена платформа за сътрудничество с единна база данни между китайски институции, организации и предприятия и такива в 16-те държави от ЦИЕ, за улесняване на бизнес-контактите, информационния обмен и други въпроси от взаимен интерес;

Официалната интернет страница на ЦНСССКЦИЕ /www.china2ceec.org/ предоставя ползването на единна база данни и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране на актуални инвестиционни проекти, на подходящи бизнес партньори, на производители и търговци от всички сфери на селскостопанския сектор. Всеки заинтересован може да регистрира фирмен профил, посочвайки и вида на сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае. Актуална информация се публикува на официалната интернет страница на Центъра от лицето за контакт в България и до нея имат достъп всички партньори от мрежата в Китай и страните от ЦИЕ. Чрез единната база данни, контактните точки на мрежата от всички 17 държави обменят информация, разпространяват оферти за бизнес сътрудничество, намират производствени, търговски или финансови партньори. Единната база данни спомага за насърчаване на търговията със земеделски и хранителни стоки, предоставяйки навременна информация за традиционно провежданите търговски панаири и селскостопански изложения в Китай и страните от ЦИЕ.

3

– Да координира и планира инициативи и практическото сътрудничество в сферата на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ;
– Да развива, координира и насърчава връзките между Министерството на земеделието и въпросите на селските райони на Китайската народна република и съответните министерства на страните от Централна и Източна Европа;
– Да поддържа създадената платформа за контакти за търсене на партньори за сътрудничество и база данни от институции, организации, асоциации и предприятия в областта на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ;
– Да координира провеждането на форуми и изложения в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ;

– Активно да развива проектите си, със стремежа да представи и популяризира работата на производителите от страните в Централна и Източна Европа
– Да подготвя и мотивира младите хора и студенти в България да изведат страната ни на международната търговска арена в областта на земеделието, предоставяйки необходимата регулаторна база за търговия с Китай и поставяйки акцент върху обучителните семинари и курсовете за предприемачи.