Мисия, визия и цели

Принтирай

През 2012 г. Китай се обръща към страните от Централна и Източна Европа с предложение относно регионално сътрудничество в рамките на формата за Сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. Централна и Източна Европа (като абревиатура – ЦИЕ) е група от държави, разположени в Централна, Югоизточна, Северна и Източна Европа.

Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа е инициатива на Министерство на външните работи на Китайската народна република за насърчаване на бизнеса и инвестиционните отношения между Китай и страните от Инициативата за Сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. През 2014 г. в Букурещ е подписан Меморандум за създаването на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. ЦНСССКЦИЕ е създаден към Министерство на земеделието и храните на Република България, на основание чл. 60 от Закона за администрацията на Република България, като юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.

Издръжката на ЦНСССКЦИЕ се формира основно от субсидия от републиканския бюджет на Република България чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните на Република България, приходи от собствена дейност и дарения. Китай и страните от ЦИЕ не дължат заплащане на членски внос или други такси към Центъра.

На 24 ноември 2017 г. е открит първият „Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ в Тракия икономическа зона, Пловдив, България.

16plus1Cloud (www.16plus1cloud.org) е дигитална онлайн платформа за консолидиране на продукти, която допълва „Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – България.

Офисът за връзка към ЦНСССКЦИЕ се намира в “Младежки иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа”, град Нинбо, КНР и служи като постоянно представителство към ЦНСССКЦИЕ. Към офиса за връзка има на разположение оборудвано демонстрационно пространство – Павилион, служещо за експонирането на мостри на селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа.

На 21 февруари 2019 г. в Аграрния университет в Пловдив е открит „Демонстрационен център за електронна търговия със селскостопански и други продукти“. Центърът в Аграрния университет е част от проекта „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, официално стартиран през 2018 г. от министър-председателите на България и Китай – Бойко Борисов и Ли Къцян, модел на цялостен селскостопански цикъл, от производството до реализирането на световните пазари.

1

От 2015 г. ЦНСССКЦИЕ изпълнява мисията на координатор в механизма за сътрудничество в областта на селското стопанство, създавайки мрежа от бизнес контакти, обменяйки релевантна информация в единната си база данни.

Установената от Центъра формула за сътрудничество допринася за координирането на политиката, следвана от Пекин по отношение на държавите от Централна и Източна Европа и определя посоката на по-нататъшно развитие на двустранните отношения. Сътрудничеството Китай – ЦИЕ предоставя нова движеща сила на традиционно приятелските отношения между Китай и страните от ЦИЕ, изгражда платформа за взаимно изгодно сътрудничество и служи като инструмент за задълбочаване контактите между Китай и ЦИЕ. Сътрудничеството е в съответствие с отношенията на Китай с ЕС и потвърждава ангажимента за задълбочаване партньорството за мир, растеж, реформи и цивилизация, основано на принципите за равенство, уважение и доверие, като по този начин допринася за реализиране стратегическата програма за сътрудничество на ЕС – Китай 2020.

2

Чрез дейността на Центъра се задълбочава сътрудничеството в селското стопанство на взаимноизгодна основа между Китай и страните от ЦИЕ, като по този начин страните споделят идеи, обменят опит и добри практики и изследват иновативни решения. Такова сътрудничество разширява хоризонтите, спомагайки за намирането на устойчив модел на селското стопанство и стимулирайки развитието на търговията със земеделски и хранителни продукти.
Центърът съдейства за засилване на двустранното и многостранно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ в областта на земеделието, храните и горите чрез идентифицирането на ключови области и стимулиране на взаимодействието между икономически субекти. Центърът е платформа за планиране и осъществяване на практическо сътрудничество между реални субекти в селското стопанство – земеделски сдружения и компании, производители на храни, напитки и оборудване, търговци и инвеститори;

С цел насърчаване на развитието на търговските отношения в аграрния сектор между Китай и страните от ЦИЕ, Центърът съдейства за откриването на Национални павилиони на страните от ЦИЕ в китайските зони за свободна търговия, като постоянно действаща търговска платформа. По този начин е възможно популяризирането на селскостопански стоки, които биха намерили добър прием на китайския пазар;

Центърът функционира като платформа за насърчаване на двустранна и многостранна основа на бизнес-контактите и бизнес-взаимодействието между фирми, организации и асоциации от Китай и страните от Инициативата за Сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ, съдействайки за сключването на сделки за търговия със селскостопански и хранителни продукти, спомага за привличането и осъществяването на инвестиции в сферата на земеделието и хранително-вкусовата промишленост, съдейства за създаването на смесени предприятия, подпомага реализирането на проекти в областта на земеделието, храните и горите;

Центърът действа като информационно звено между Китай и страните участнички в Инициативата. Към него е създадена платформа за сътрудничество с единна база данни между китайски институции, организации и предприятия и такива в държавите от Инициативата за Сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ, за улесняване на бизнес-контактите, информационния обмен и други въпроси от взаимен интерес;

Официалната интернет страница на ЦНСССКЦИЕ /www.china2ceec.org/ предоставя ползването на единна база данни и представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране на актуални инвестиционни проекти, на подходящи бизнес партньори, на производители и търговци от всички сфери на селскостопанския сектор. Всеки заинтересован може да регистрира фирмен профил, посочвайки и вида на сътрудничеството с чуждестранен партньор, което желае. Актуална информация се публикува на официалната интернет страница на Центъра от лицето за контакт в България и до нея имат достъп всички партньори от мрежата в Китай и страните от ЦИЕ. Чрез единната база данни, контактните точки на мрежата от всички държави в Инициативата обменят информация, разпространяват оферти за бизнес сътрудничество, намират производствени, търговски или финансови партньори. Единната база данни спомага за насърчаване на търговията със земеделски и хранителни стоки, предоставяйки навременна информация за традиционно провежданите търговски панаири и селскостопански изложения в Китай и страните от ЦИЕ.

3

– Да координира и планира инициативи и практическото сътрудничество в сферата на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ;
– Да развива, координира и насърчава връзките между Министерството на земеделието и храните и въпросите на селските райони на Китайската народна република и съответните министерства на страните от Централна и Източна Европа;
– Да поддържа създадената платформа за контакти за търсене на партньори за сътрудничество и база данни от институции, организации, асоциации и предприятия в областта на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ;
– Да координира провеждането на форуми и изложения в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ;

– Активно да развива проектите си, със стремежа да представи и популяризира работата на производителите от страните в Централна и Източна Европа
– Да подготвя и мотивира младите хора и студенти в България да изведат страната ни на международната търговска арена в областта на земеделието, предоставяйки необходимата регулаторна база за търговия с Китай и поставяйки акцент върху обучителните семинари и курсовете за предприемачи.