Консултативен съвет

Принтирай

От българска страна ЦНСССКЦИЕ се ръководи и представлява от директор, който се назначава от министъра на земеделието, храните и горите на Република България. При изпълнение на своите функции директорът се подпомага от Консултативен съвет. Китай и България координират страните от ЦИЕ да участват съвместно в управлението на ЦНСССКЦИЕ чрез свои представители или чрез други подходи, за да се гарантира ефективното и практическо функциониране на Центъра.

Членовете на Консултативния съвет се номинират от министрите на земеделието на съответните държави. Те поемат своите разходи за транспорт, настаняване и други свързани с участието им в срещите на Консултативния съвет, които се провеждат редовно два пъти годишно на ротационен принцип.

Консултативният съвет:

  • обсъжда и предлага годишни планове за дейността на Центъра;
  • приема годишен отчет и периодични отчети за дейността на Центъра.

Срещите на Консултативния съвет се свикват и председателстват от директора на Центъра, който е и член на Консултативния съвет. Заседанията на Консултативния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговите членове. Консултативният съвет взема решения с мнозинство от две трети от присъстващите членове. За всяко заседание, решенията се отбелязват в протокол, който се подписва. В случай че член на Консултативния съвет не е съгласен с дадено взето решение, той/тя може да изрази особено мнение в писмен вид, което се прилага към протокола. При необходимост, по решение на Председателя, Консултативният съвет може да провежда неприсъствени заседания чрез писмена процедура.

Председателят изпраща въпросите, които се разглеждат, на членовете на Консултативния съвет поне две седмици преди крайния срок за изявленията. Всеки член на Консултативния съвет предоставя становище в определения срок.

Проведени срещи на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ:

  • 1ва Среща на КС – 24 септември 2015 г., Будапеща, Унгария
  • 2ра Среща на КС – 24 февруари 2016 г., София, България
  • 3та Среща на КС – 5 ноември 2016 г., Кунмин, Китай
  • 4та Среща на КС – 5 април 2017 г., Мостар, Босна и Херцеговин
  • 5та Среща на КС  – 28 август 2017 г., Любляна, Словения
  • 6та Среща на КС – 24 май 2018 г., Вилньос, Литва
  • 7ма Среща на КС – 8 ноември 2018 г., Шънджън, Китай
  • 8ма Среща на КС – 16 май 2019 г., Ханджоу, Китай